Predstavenie knihy Dejiny Farnosti
Pridal admin Dátum December 30 2018 17:40:51
Predstavenie knihy Dejiny Rímskokatolíckej farnosti Sv. Kríža

Touto publikáciou sme chceli priblížiť čitateľom, ako sa historicky vyvíjala farnosť v Snine počas niekoľkých storočí až po súčasnosť. Mali by sme poznať naše dejiny a poučiť sa od našich predkov, ktorí nám zanechali vzácny dar viery. Kniha vychádza z príležitosti 25. výročia posviacky rozšíreného Kostola Povýšenia Sv. Kríža a 200. výročia obnovy kostola po veľkom požiari.

Život farského spoločenstva nebol jednoduchý a mnohokrát prinášal aj utrpenie a prenasledovanie. Napríklad v časoch socializmu pred rokom 1989, keď triednym nepriateľom štátu bola aj cirkev. Aj na túto dobu sa treba pozerať vo svetle pravdy a je potrebné poukázať, že niektorí nemali pevnú chrbtovú kosť a dali sa zmanipulovať vtedajšou mocou. Veľmi vzácne sú svedectvá našich rodičov, prarodičov a ďalších predkov, ktorí si aj v pohnutých časoch zachovali vieru a odovzdávali ju ďalej svojim deťom. Popri namáhavej práci doma, na gazdovstve a na poli nezabúdali na prejavy viery. Práve títo majú zásluhu na tom, že aj v sninskej farnosti sa rozvíja náboženský život a je tu požehnaný počet kňazských a rehoľných povolaní aj aktívnych laikov.

Základom prvej časti je diplomová práca Eduarda Chrina Dejiny katolíckej cirkvi v Snine, obohatená o svedectvá pamätníkov. Ostatné kapitoly napísali spoločne Eduard Chrin a Ján Marinič. Boli napísané postupne ako sa farnosť vyvíjala po roku 1990, keď správcami farnosti boli farári: vdp. Pavol Bazár (1990), vdp. Jozef Korem (1990-1996), vdp. Ján Dudič (1996 – 2006) a dekan vdp. Allan Tomáš (2006 - doteraz).

Cieľom publikácie nie je len napísať historické fakty, ale táto kniha je predovšetkým svedectvom o živote našich predkov, kňazov i laikov, o ich radostiach i starostiach. Okrem toho čitateľ tu nájde dôležité dátumy a informácie o udalostiach z histórie farnosti od najstarších začiatkov až po dnes. Kniha obsahuje kapitoly o kňazoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvňovali životy veriacich. Ďalšie kapitoly v období vdp. Jozefa Korema sú venované rozšíreniu kostola v Snine, výstavbe filiálneho kostola v Stakčíne, kaplnky v nemocnici a schváleniu budovy bývalej škôlky pre potreby pastoračného centra. Počas pôsobenia vdp. Jána Dudiča sa začalo s rekonštrukciou farskej budovy, doplnením interiéru kostola a pokračovalo sa vznikom a budovaním týchto cirkevných inštitúcií: Cirkevnej základnej školy a gymnáziá, Pastoračného centra Opus Dei, Cirkevného centra voľného času a Cirkevnej materskej školy.

V posledných rokoch počas pôsobenia dekana Allana Tomáša sa uskutočnila obnova interiéru a exteriéru kostola, farskej budovy a námestia sv. Jána Pavla II.. Zrenovovala sa aj kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a bola postavená aj kaplnka nenarodených detí na cintoríne. V nemocničnej kaplnke bol inštalovaný obraz sv. Damiána De Veuster a tiež bol zrekonštruovaný aj kláštor sestier Božského Vykupiteľa.

Zaujímavá je aj kapitola, ktorá obsahuje životopisy kňazov a rehoľníkov pochádzajúcich z našej farnosti. Nezabudli sme ani na cirkevné spoločenstvá pôsobiace vo farnosti. Kniha je obohatená o množstvo dobových čiernobielych i farebných fotografií.

Túto knihu sme písali aj z vďačnosti k mnohým obetavým ľuďom, ktorí svojou prácou a modlitbou priložili ruku k dielu, či už pri budovaní farského spoločenstva, nového kostola a pod. Mnohí už nie sú medzi nami. Možno nie sú spomenutí alebo vyobrazení v knihe, ale určite sú zapísaní „v knihe života“ u nebeského Otca.

V prvom rade vďačíme Pánu Bohu, že kniha po mnohých pokusoch sa zrealizovala. Osobitne chceme poďakovať správcovi farnosti dekanovi ThLic. Allanovi Tomášovi, že bol naklonený myšlienke, aby materiály, ktoré boli pripravené vyšli v tlačenej podobe vo forme knihy. Veľká vďaka patrí vdp. Jozefovi Barlášovi, ktorý napísal kapitolu o období pôsobenia pána dekana Allana Tomáša (2006 – doteraz).

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do knihy svojimi svedectvami. Sú to: Vdp Jozef Gič, vdp. Ladislav Bartko, vdp. Jozef Ilavský, vdp. Andrej Labanc, vdp. Ján Švec-Bilý, vdp. Jozef Mydla, vdp. Koloman Farkaš, vdp. Vladimír Farkaš, vdp. Juraj Takáč, vdp. Marcel Gábor, Mária Harmaňošová, Mária Harmaňošová, r. Bakičová, Margita Gombárová, Jozef Ferko, Gustáv Papp, Pavol Pavlík, Ján Vorek a Vavrinec Vass. Mnohí z nich sú už zosnulí. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí poskytli do knihy svoje fotografie, najmä Matúšovi Gavronovi, Petrovi Filakovskému a mnohým ďalším farníkom.

Ďakujeme Ing. Jozefovi Makarivovi a Natálii Makarivovej za grafickú úpravu knihy a Mgr. Daniele Lojanovej za jazykovú korektúru.Všetkým patrí veľká a úprimná vďaka.

Tí, ktorí prejavia záujem o túto knihu, môžu si ju kúpiť v kancelárii farského úradu Povýšenia Sv. Kríža.

PaedDr. Ján Marinič a Mgr. Eduard Chrin